• Napisz do nas

AUDYT Biznesowy


Audyt biznesowy jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem i kontroli. Audyt jako środek funkcjonalny, za pośrednictwem których kierownictwo jednostki zdobywa pewność na podstawie źródeł wewnętrznych, że procesy, za które ono odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa, błędu czy nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk.

Korzyści dla przedsiębiorstwa z przeprowadzenia audytu:

 • Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie, zwiększenie efektywności i wydajności działalności
 • Wykrycie nieprawidłowości oraz nadużyć w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim ograniczenie ryzyka biznesowego związanego z nieprawidłowościami
 • Wskazanie potencjalnych zagrożeń dla Klienta w badanym obszarze
 • Wskazanie rekomendacji w postaci działań korygujących do wprowadzenia w przedsiębiorstwie. Celem wprowadzenia jest minimalizacja wykrytych nieprawidłowości
 • Wskazanie działań zapobiegawczych w obszarach, w których nie wykryto nieprawidłowości jednak wprowadzenie działań pozwoli na optymalizację procesów

Produkty finalne audytu:

 • Sprawozdanie – raport końcowy z audytu
 • Podsumowanie wyników audytu:
  • Niezgodności ujawnione w trakcie audytu
  • Rekomendacje działań korygujących i zapobiegawczych

Audyt operacyjny (efektywności)

Audyt operacyjny to badanie firmy pod kątem oszczędności, efektywności, skuteczności i wydajności działalności operacyjnej działalności. Audyt operacyjny jako badanie pod względem oszczędności, wydajności i skuteczności operacji, wymaga bliższego przyjrzenia się tym pojęciom i odpowiadającym im procesom, dlatego Nasz firma oferuje Państwu audyt operacyjny w zakresie :

Zakres i cel audytu:

 • Określenie głównych celów prowadzonej działalności, dobór odpowiedniego zakresu audytu operacyjnego
 • Ocena sposobu organizacji podmiotu gospodarczego pod względem efektywności i wydajności realizowanych operacji
 • Badanie efektywności, wydajności i skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja rozbieżności w procesach pomiędzy stanem obecnym, a pożądanym z punktu widzenia optymalizacji zarządzania oraz strategii firmy
 • Określenie kompletności i jakości stosowanych procedur, analiza posiadanej dokumentacji
 • Inwentaryzacja procesów w firmie
 • Zbadanie procesów pod kątem minimalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości
 • Analiza czy posiadane przez firmę zasoby są odpowiednio wykorzystywane
 • Analiza skuteczności osiągania wyznaczonych celów
 • Weryfikacja kompetencji pracowników 

Korzyści dla Klienta:

 • Wprowadzania usprawnień podnoszących efektywność operacyjną prowadzonej działalności
 • Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie, zwiększenie efektywności i wydajności działalności
 • Uzyskanie informacji na temat obecnego stanu procesów oraz
 • Optymalizacja działalności poszczególnych procesów
 • Identyfikacja słabości w istniejących kontrolach i procesach w celu lepszego użycia zasobów

Audyt procesów biznesowych i ich optymalizacja

Każde działające przedsiębiorstwo posiada procesy biznesowe, jednak nie w każdym procesy te są zidentyfikowane , opisane, wdrożone i optymalizowane. Najczęściej do próby optymalizacji procesów dochodzi w momencie zmian w organizacji np. poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego, utworzenie nowego działu – nasza firma oferuje Państwu pomoc w zakresie zbadanie istniejących procesów i ich optymalizacji:

Zakres i cel audytu:

 • Weryfikacja czy wszystkie procesy występujące w przedsiębiorstwie zostały zidentyfikowane
 • Sprawdzenie czy zidentyfikowane procesy są wdrożone i odpowiednio opisane
 • Opracowanie brakującej dokumentacji
 • Eliminacja procesów niesłużących rozwojowi działalności
 • Identyfikacja i analiza głównych procesów służących realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa
 • Przedstawienie i konsultacja z badaną jednostką propozycji optymalizacji istniejących procesów
 • Wskazanie procesów
 • Kluczowe wskaźniki efektywności - ich definicja i monitoring,
 • Opracowanie docelowych modeli procesów biznesowych z uwzględnieniem KPI

Korzyści dla Klienta:

 • Audyt procesów biznesowych ma na celu przysporzenie wartości dodanej i usprawnienie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Zmiana istniejących procesów w zakresie wybranych parametrów tj. kosztów, jakości i czasu, które dają satysfakcję klientowi a jednocześnie przynosi korzyści przedsiębiorstwu
 • Poprawa efektywności procesów biznesowych, poprzez redukcję czasu i kosztów realizacji
 • Możliwość monitorowania zmian w przedsiębiorstwie
 • Zmniejszenie kosztów
 • Eliminacja powtórzeń wykonywania tych samych czynności w różnych procesach
 • Jasne zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu w ramach jego realizacji
 • Optymalizacja tempa realizacji projektów

Wdrożenie i audyt systemu kontroli wewnętrznej

Każdą działalność powinno cechować istnienie określonych norm, zasad i procedur określonych przez kadrę zarządzającą danej jednostki, które mają zapewnić spójne funkcjonowanie oraz osiąganie zamierzonych celów. Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i przestrzegania procedur jest wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej, nasza firma może dla Państwa świadczyć usługi w zakresie:

Zakres i cel audytu:

 • Budowa systemu kontroli wewnętrznej przy uwzględnieniu otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego działalności
 • badanie, ocena i doskonalenie istniejących w Państwa firmie procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania.
 • Opiniowanie zarządzania firmą, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z
  działalnością firmy
 • Określenie odpowiednich procedur i mechanizmów jakie powinny funkcjonować w przedsiębiorstwie.
 • Weryfikacje istniejącego systemu kontroli wewnętrznej oraz wskazania nieprawidłowości jakie występują w już obowiązujących w przedsiębiorstwie procedurach związanych z kontrolą wewnętrzną.
 • Doradztwo przy tworzeniu systemu kontroli wewnętrznej.
 • Weryfikowanie zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami, przepisami
 • Określenie – jako celu kontroli wewnętrznej np. zwiększenia efektywności działania, czyli podniesienia efektów ekonomicznych

Korzyści dla Klienta:

 • Bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia
 • Wykrycie nieprawidłowości oraz nadużyć w przedsiębiorstwie ale przede wszystkim ograniczenie ryzyka biznesowego związanego z nieprawidłowościami.
 • Zwiększenie efektywności, wydajności i oszczędności działania przy osiągnięciu wyznaczonego celu
 • Wszechstronnie powiązany system obejmujący wszystkich pracowników przedsiębiorstwa
 • Prowadzenia działalności gospodarczej jednostki w sposób uporządkowany i efektywny
 • Zapewnienia przestrzegania zasad ustalonych przez kierownictwo
 • Otrzymanie niezależnej opinii czy postawione przed jednostką cele są osiągane z wykorzystaniem ustanowionych procedur, reguł i zasad

Audyt finansowy – zarządzanie należnościami

Zakres audytu obejmuje zbadanie istniejących procedur zarządzania należnościami w każdym obszarze działalności firmy. W przypadku braku procedur oferujemy także pomoc w ich stworzeniu i wprowadzeniu. Celem audytu jest sprawdzenie bezpieczeństwa finansowego firmy oraz przedstawienie Klientowi rekomendacji, których wprowadzenie wpłynie na poprawę sytuacji w zakresie zarządzania należnościami.

Zakres i cel audytu:

Specjaliści z firmy „Audyt biznesowy” oferują :

 1. Zbadanie znaczenie zarządzania należnościami dla jednostki badanej
 2. Badanie czy firma stosuje narzędzia zabezpieczenia należności przed podpisaniem umów
  • Polityka w zakresie doboru partnerów handlowych

  • Źródła i rodzaje informacji o kontrahentach

  • Badanie wiarygodności kontrahentów

  • Ocena wiarygodności partnerów handlowych

  • Metody oceny ryzyka kredytu kupieckiego

  • Analiza prawna zawieranych umów handlowych

 3. Badanie sposobów sterowania należnościami w badanej jednostce
  Badanie czy badana jednostka korzysta z dostępnych instrumentów zarządzania należnościami.
 4. Dobór odpowiednich instrumentów zarządzania należnościami do sytuacji gospodarczej badanej jednostki.
 5. Badanie metod monitorowania należności przedsiębiorstwa
  • Monitoring należności w przedsiębiorstwie, działania nadzorujące spłatę zobowiązań w celu zminimalizowania opóźnień w płatnościach kontrahentów. Ustalenie kroków monitorowania należności.

 6. Analiza stosowanych przez badaną jednostkę sposobów zabezpieczenia wierzytelności – wybór najkorzystniejszych form zabezpieczenia.
 7. Badanie wybranych przez firmę sposobów odzyskiwania należności – wybór najkorzystniejszej formy

Korzyści dla Klienta:

 • Otrzymanie informacji na temat bezpieczeństwa finansowego firmy.
 • Analiza stosowanych procedur zarządzania należnościami.
 • Ochrona firmy przed utrata płynności.
 • Przyśpieszenie cyklu inkasa należności.
 • dentyfikacja i kontrola zagrożonych płatności
 • Uzyskanie rekomendacji, których wprowadzenie pozwoli chronić firmę przed problemami spowodowanymi brakiem lub opóźnieniami w zapłacie

Przegląd due diligence pod kątem finansowym, podatkowym i prawnym

Due diligence (m.in. z zakresu finansów, podatków, prawa) ma dostarczyć wiedzę o potencjale planowanej inwestycji, ryzykach oraz kondycji finansowej. Celem jest identyfikacja głównych ryzyk w przedsiębiorstwie ale także wskazanie szans na dalszy rozwój.

Zakres i cel audytu:

Przykładowy zakres audytu:

 1. Zbadanie struktury prawnej przedsiębiorstwa
  • formy prawnej,

  • szkicu powiązań ze spółkami zależnymi,

  • lista wszystkich spółek / przedsiębiorstw zależnych bezpośrednio lub pośrednio wraz z informacjami o nominalnej wartości udziałów (akcji) oraz (procentowej) wysokości udziału; w wypadku spółek znaczących - również dokumentacja nabycia udziału czy akcji.

 2. Zbadanie podstawowej dokumentacji przedsiębiorstwa

  Podstawowe dokumenty poświadczające egzystencję spółki i jej podstawy, to:

  • wyciągi z odpowiednich rejestrów (np. KRS)

  • umowa spółki (lub inny dokument konstytuujący podmiot podlegający due diligence) wraz z pełną jej historią (zmiany, związane z nimi uchwały oraz dokumenty potwierdzające ich rejestrację);

  • dokumentacja kapitału własnego wraz z historią minimum ostatnich pięciu lat - z uwzględnieniem uchwał, oświadczeń objęcia udziałów itp.; również dokumenty poświadczające, iż kapitał własny został odpowiednio przeniesiony na spółkę;

  • inne dokumenty dotyczące zmian w kapitale własnym / założycielskim (umorzenie udziałów, nabycie udziałów własnych itp.).

 3. Zbadanie dokumentacji dotyczącej stosunków własnościowych przedsiębiorstwa - Właściciel / właściciele przedsiębiorstwa.
  Dokumentacja dotycząca stosunków własnościowych spółki:
  • dokładne informacje o obecnym właścicielu / właścicielach (stosunek udziałów, lista wspólników itp);

  • dokumentacja nabycia udziałów (akcji) przez obecnych właścicieli - w wypadku podmiotów, w których udziały mogą być przenoszone tylko w szczególnej formie (np. spółki z o.o. - forma podpisów notarialnie poświadczonych) pełny ciąg przeniesień udziałów w odpowiedniej formie.

 4. Udziały - zbadanie dokumentacji, sytuacji prawnej udziałów przedsiębiorstwa.
  • opcje i inne prawa do nabycia udziałów na szczególnych warunkach;

  • umowy o sprzedaży / nabyciu udziałów w spółce w przyszłości;

  • wszelkie umowy, których przedmiotem jest przeniesienie, zastaw (lub inne obciążenie) udziałów, umowy powiernicze lub przeniesienie określonych uprawnień z udziałów (np. do dywidendy itp.);

 5. BADANIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY
 6. ASPEKTY PODATKOWE, PRAWNE
  • zweryfikowanie postanowień umownych pod kątem podatkowym i prawnym w celu: optymalizacji podatkowej, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

  • wdrożenie mechanizmów kontrolnych w celu ograniczenia ryzyka;

  • szacowanie ryzyka odpowiedzialności prawnej lub skarbowej;

  • przejrzysta polityka cen transferowych;

 7. PODPISYWANIE UMÓW
  • zweryfikowanie, czy umowy lub aneksy są podpisywane zgodnie z reprezentacją spółki przez Członków Zarządu, Prokurentów (sprawdzenie, czy prokura obejmuje takie działania), Pełnomocników (sprawdzenie, czy pełnomocnictwo obejmuje takie działanie)

Korzyści dla Klienta:

Dokonanie obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa, mającej na celu określenie słabych i mocnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń.

Po przeprowadzonym audycie zostanie przedstwiony kompleksowy raport na temat sytuacji formalnoprawnej badanej jednostki zawierający m.in.:

 • obszary najpoważniejszych zagrożeń oraz metodę ich usunięcia;
 • obszary pozostałych zagrożeń oraz metodę ich usunięcia,
 • obszary niezagrożone;
 • obszary niezagrożone z możliwością ulepszeń działań;
 • obszary mogące skutkować potencjalnie sporami prawnymi;
 • obszary mogące potencjalnie skutkować odpowiedzialnością karną.

Audyt marketingowy

Audyt marketingowy stanowi podstawowe narzędzie służące do oceny stanu funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest podstawą w budowaniu przez zarząd firmy strategii marketingowej. Dla usystematyzowania podejmowanych działań, istniejącej wiedzy rynkowej oraz roli działu marketingu w firmach niezbędny stał się audyt marketingowy – świadczymy usługę audytu marketingowego w poniższym zakresie.

Zakres i cel audytu:

 • Określenie celu prowadzonej działalności aby dobrać zakres audytu odpowiadający potrzebą organizacji
 • Przegląd istniejącej organizacji i sposobu realizacji funkcji marketingowej firmy
 • Audyt organizacji marketingu (struktura formalna, efektywność funkcjonalna, efektywność współpracy działu marketingu z innymi działami firmy)
 • Audyt produktywności marketingu (analiza rentowności, analiza efektywności)
 • Analizie posiadanej strony internetowej pod względem jej czytelności i użyteczności.
 • Analizie dotychczas prowadzonych działań marketingowych.
 • Analizę dotychczasowych działań promocyjnych i materiałów reklamowych
 • Badanie satysfakcji klienta.
 • Badanie otoczenia rynkowego w branży klienta. Audyt może zostać przeprowadzony w pełnym zakresie lub ograniczać się tylko do wybranego przez Klienta zakresu.
 • Badanie istniejących systemów marketingowych (planowania, kontroli, informacji marketingowej, rozwoju produktów
 • Analiza efektywności realizowanych działań marketingowych
 • Analiza działań marketingowych przedsiębiorstwa i jego otoczenia rynkowego
 • Badanie zgodności działań marketingowych z celami strategicznymi firmy
 • Ocena skuteczności i efektywności działań marketingowych
 • Wywiady z klientami i badanie satysfakcji

Korzyści dla Klienta:

 • Otrzymanie raportu ze wskazaniem wykrytych niedoskonałości oraz nakreśleniem dalszych planów działania, rekomendacji wdrożenia zaleceń.
 • Identyfikacja źródła istniejących problemów w zakresie działalności marketingowej
 • Możliwość dostosowania późniejszych działań marketingowych przedsiębiorstwa celem poprawy ich efektywności
 • Identyfikacja nowych potencjalnych dziedzin biznesu
 • Ulepszanie zarządzania marketingowego, a co za tym idzie ulepszanie zarządzania całym przedsiębiorstwem

Audyt prawny

Audyt prawny to narzędzie służące do poprawy bezpieczeństwa firmy, umożliwia ustalenie aktualnego stanu prawnego i wyeliminowanie ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa na rynku. Audyt może obejmować wybrany fragment działalności przedsiębiorstwa lub całość działalności.

Zakres i cel audytu:

Meritum przeprowadzenia audytu jest kontrola przyjętych praktyk, zasad i procedur pod kątem zgodności z prawem. Zakres przeprowadzanego audytu uzależniony jest od wyznaczonego celu i potrzeb zgłoszonych przez klienta.
Przeprowadzenie audytu prawnego polecane jest szczególnie w przypadku zamiaru nabycia przedsiębiorstwa, przekształceń podmiotu, objęcia funkcji zarządczych lub wdrażania polityki rozwoju firmy.

W zakres audytu wchodzi w szczególności:

 • analiza zgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami prawa,
 • ocena sytuacji prawnej przedsiębiorcy w celu wykrycia nieprawidłowości,
 • wdrożenie nowych rozwiązań lub polepszenie istniejących,
 • analiza zawartych umów, zezwoleń, uprawnień i koncesji,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • analiza bezpieczeństwa transakcji.

Korzyści dla Klienta:

 • Zapewnienie, iż prowadzona działalność przedsiębiorstwa jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Możliwość wykrywania błędów przed wystąpieniem nieprawidłowości i zjawisk niekorzystnych dla firm.
 • Zminimalizowanie kosztów.
 • Możliwość oszacowania powodzenia i ewentualnych zagrożeń planowanych transakcji.
 • Zwiększenie zaufania klientów i inwestorów, obecnych jak i przyszłych.
 • Możliwość powiadomienia klienta o istotnych słabościach w działalności przedsiębiorstwa.

Audyt dostawców i kooperantów zamawiającego – Audyt zawartych umów z kontrahentami

Wybór właściwego dostawcy jest kluczowym elementem działalności przedsiębiorstwa. Zależy od niego realizacja planów, celów firmy. Audyt dostawców i kooperantów zamawiającego to narzędzie służące do oceny i wyboru najlepszego z dostawców. Wybór odpowiedniego dostawcy ma istotny wpływ na działalność organizacji np. na koszty, na jakość dostarczanych produktów, usług, na sprawną realizację planów. Nieodpowiedni wybór dostawcy może przyczynić się do poważnych strat finansowych przedsiębiorstwa, bankructwa, a także wypracowywanego pozytywnego wizerunku.

Zakres i cel audytu:

Audyt zawartych umów z kontrahentami obejmuje:
 • badanie zgodności umów z obowiązującym prawem,
 • weryfikacja treści umów pod kątem należytego zabezpieczenia interesów klienta,
 • weryfikacja wymagań zawartych w umowie, kontrakcie,
 • analizę danych dotyczących zakupu produktów i usług,
 • analizę systemu jakości dostawcy,
 • ocenę zasobów,
 • określenie stopnia stosowania przez firmę przyjętych zasad i wymagań prawnych,
 • weryfikacja kompetencji pracowników.

Korzyści dla Klienta:

 • Dostarczenie rzetelnych informacji o możliwościach i kierunkach poprawy aktualnej sytuacji.
 • Wskazanie obszarów najpoważniejszych zagrożeń oraz metodę ich usunięcia.
 • Wskazanie obszarów pozostałych zagrożeń oraz metody ich usunięcia.
 • Wskazanie obszarów niezagrożonych.
 • Możliwości ulepszenia działań w obszarach niezagrożonych.
 • Wskazanie obszarów mogących skutkować potencjalnymi sporami prawnymi lub nałożeniem kar na Klienta.
 • System weryfikacji jakości dostarczanych usług/produktów.
 • Kontrola operacji.
 • Kontrola procesów biznesowych.
 • Poprawa wyników organizacji.
 • Unikanie oszustów.

Audyt i kontrola obszarów problemowych

Badanie obszarów problemowych w przedsiębiorstwie. W trakcie kontroli zagwarantowane jest wsparcie ekspertów i praktyków w danej dziedzinie . Przedsiębiorca wskazuje obszar, który będzie podlegał analizie. Każde badanie zakończone jest przedstawieniem raportu wraz z rekomendacjami w zakresie dalszych działań. Żadna kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie nie jest w stanie zapewnić kompleksowego funkcjonowania. Natomiast audyt wewnętrzny ma za zadanie zapobieganie występowaniu różnego rodzaju ryzyk. Kontrola porównuje stan faktyczny ze stanem pożądanym, a audyt daje gotowe rozwiązania zmierzające do poprawy całego systemu lub wybranego fragmentu. Audyt bada czy wdrożony w firmie system kontroli wewnętrznej spełnia swoje zadania.

Zakres i cel audytu:

 • ocena sposobu organizacji wybranego obszaru przedsiębiorstwa,
 • ocena sposobu organizacji całego przedsiębiorstwa,
 • usprawnienie systemu kontroli istniejącego w przedsiębiorstwie,
 • ocena sprawności wszystkich form kontroli,
 • ocena działalności operacyjnej pod względem efektywności i zgodności z celami przedsiębiorstwa,
 • ocena sposobu wykorzystywanie zasobów przedsiębiorstwa.

Korzyści dla Klienta:

 • Wskazanie potencjalnych zagrożeń dla Klienta w badanym obszarze.
 • Wskazanie rekomendacji w postaci działań korygujących do wprowadzenia w przedsiębiorstwie.
 • Minimalizacja wykrytych nieprawidłowości.
 • Wskazanie działań zapobiegawczych w obszarach, w których nie wykryto nieprawidłowości jednak wprowadzenie działań pozwoli na optymalizację procesów.
 • Identyfikacja ryzyk na jakie narażone jest przedsiębiorstwo.
 • Ochrona majątku przedsiębiorstwa.

Audyt według wymagań klienta

Audyt dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Obszar, który podlega badaniu zostaje wyznaczony przez klienta. W trakcie kontroli zagwarantowane jest wsparcie ekspertów i praktyków w danej dziedzinie. Każde badanie zakończone jest przedstawieniem raportu wraz z rekomendacjami w zakresie dalszych działań.

Zakres i cel audytu:

 • ocena sposobu organizacji wybranego obszaru przedsiębiorstwa,
 • ocena sposobu organizacji całego przedsiębiorstwa,
 • wdrożenie nowych rozwiązań lub polepszenie istniejących,
 • ocena sposobu organizacji podmiotu gospodarczego pod względem efektywności i wydajności realizowanych operacji,
 • badanie efektywności, wydajności i skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • zbadanie procesów pod kątem minimalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości,
 • zmniejszenie kosztów.

Korzyści dla Klienta:

 • Wskazanie potencjalnych zagrożeń dla Klienta w badanym obszarze.
 • Wskazanie rekomendacji w postaci działań korygujących do wprowadzenia w przedsiębiorstwie.
 • Minimalizacja wykrytych nieprawidłowości.
 • Wskazanie działań zapobiegawczych w obszarach, w których nie wykryto nieprawidłowości jednak wprowadzenie działań pozwoli na optymalizację procesów.
 • Wprowadzania usprawnień podnoszących efektywność prowadzonej działalności.
 • Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie, zwiększenie wydajności działalności.
 • Uzyskanie informacji na temat obecnego stanu przedsiębiorstwa.
 • Identyfikacja słabości w istniejących kontrolach i procesach.

Ocena funkcji audytu wewnętrznego

Ocena funkcji audytu wewnętrznego dokonywana jest zazwyczaj przez audytorów zewnętrznych. Audyt zewnętrzny polega na ocenie konkretnych działań i stopnia realizacji celów. Dokonanie oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego pozwala poprawić funkcjonowanie organizacji. Przedsiębiorstwo, które chce uzyskać prestiż i poprawić swoją pozycję na rynku powinno dokonać oceny audytu wewnętrznego.

Zakres i cel audytu:

Celem audytu jest przeprowadzenie weryfikacji efektywności działań komórki audytu wewnętrznego przez osobę zewnętrzną, nie związaną z przedsiębiorstwem . Przykładowy zakres audytu:

 • Realizacja przyjętego planu audytów.
 • Sprawdzenie czy działalność audytu wewnętrznego pozwala na wykrycie niezgodności w przedsiębiorstwie.
 • Sposób realizacji zadań audytowych i efektywność funkcjonowania.
 • Forma przestawienia raportu poaudytowego oraz rekomendacji.
 • Sprawdzenie czy działalność audytu przyczynia się do minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności.

Ocena zewnętrzna polega na porównaniu funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego z określonymi kryteriami, a nie ze sposobem w jaki prowadzi audyt osoba oceniająca.

Korzyści dla Klienta:

Otrzymanie niezależnej i obiektywnej opinii w zakresie funkcjonowania wewnętrznej komórki audytu.

 • Ocena zewnętrzna wnosi wartości dodane do funkcjonującego w przedsiębiorstwie audytu wewnętrznego.
 • Wzrost świadomości właściciela firmy w zakresie roli audytu.
 • Przedsiębiorca otrzymuje informację dotyczącą prawidłowości działania komórki audytu wewnętrznego.
 • Informacja dotycząca prawidłowości prowadzonej dokumentacji przez komórkę audytu wewnętrznego.
 • Zidentyfikowanie nieprawidłowości przy przeprowadzaniu audytów wewnętrznych.
 • Zidentyfikowanie słabości przy przeprowadzaniu audytów wewnętrznych.

Zarządzanie ryzykiem

Każde przedsiębiorstwo narażone jest na ryzyko, które przeszkadza w realizacji określonych celów. Zarządzanie ryzykiem to proces polegający na wykryciu zdarzeń, które mogą zagrozić osiągnięciu zamierzonych celów w przedsiębiorstwie. Każdy proces zarządzania ryzykiem składa się z następujących etapów:

 • dentyfikacji ryzyka,
 • ocena ryzyka,
 • uszeregowanie ryzyka,
 • reakcja na ryzyko.

Zakres i cel audytu:

Celem zarządzania ryzykiem jest:

 • zmniejszenie niepewności przy podejmowaniu decyzji,
 • poprawa w zakresie osiągania celów,
 • lepsze zrozumienie ryzyka,
 • wybór odpowiedniego podejścia do postępowania z ryzykiem.

Ocena zewnętrzna polega na porównaniu funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego z określonymi kryteriami, a nie ze sposobem w jaki prowadzi audyt osoba oceniająca.

Korzyści dla Klienta:

Wdrożony i odpowiednio utrzymywany system zarządzania ryzykiem:

 • Przybliża przedsiębiorstwo do osiągania zamierzonych celów.
 • Identyfikuje ryzyka, które oddalają przedsiębiorstwo od realizacji zamierzonych celów.
 • Ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej reakcji na ryzyko.
 • Identyfikuje szanse.
 • >Wzmacnia zaufanie klientów do przedsiębiorstwa.
 • Minimalizuje straty.
 • Identyfikuje zagrożenia.
 • Ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnych zagrożeń.
 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych strat.

logo ab v03

Kontakt

 • Inowrocławska 16/18
  91-033 Łódź
 • 604-112-709
 • 730-130-730
 • www.audytbiznesowy.pl